گزارش پنل پنجم
21 اسفند 1395
گزارش پنل پنجم

 پنل سیاست‌گذاری حمایت‌های اجتماعی و فقرزدایی

رئیس پنل: دکتر غلامرضا غفاری

دبیر پنل: دکترمعصومه قاراخانی

 

 

در این پنل ابتدا آقای احد رستمی (مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی)  گزارشی از مطالعات انجام‌شده دربارۀ وضعیت فقر چندبعدی در ایران ارائه کردند. این مطالعات براساس اطلاعات موجود در «پایگاه اطلاعات جامع رفاه» و تا سطح استان و شهرستان انجام شده است. در ادامه، آقایان علی پوره و علیرضا عبدالله‌زاده مقاله‌ای را با عنوان «ارزیابی چالش‌های اجرایی سیاست‌گذاری اجتماعی با استفاده از شاخص فقر چندبعدی» ارائه کردند. در این مقاله برنامه‌های اجرا شده از سوی کمیته امداد بررسی و ارزیابی شده است. در این مقاله تأکید شده است که نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، در صورت استفاده از نتایج شاخص فقر چندبعدی می‌توانند الگوی مناسبی از توزیع منابع را برای برنامه‌های خود ترسیم و الگوی توزیع خدمات خود را با الگوی توزیع فقر در سطح استان‌های کشور منطبق کنند که این انطباق، تخصیص بهینه منابع و افزایش اثربخشی برنامه‌های اجراشده را در پی خواهد داشت.

در ادامه آقای جمال رشیدی، دربارة سیاست‌های توسعه شهری و رفاه اجتماعات حاشیه‌شده در شهرهای ایران سخنرانی کردند. به نظر ایشان، نظام‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شهری از جمله مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به فضاهای سکونتگاهی در شهرهای جهان معاصر هستند. چنان‌که می‌توان گفت رویه‌ها، برنامه‌ها، و طرح‌های منتج از آن‌ها می‌تواند منجر به مقوم فضاهای سکونتگاهی بی‌کیفیت در شهرها و تداوم‌دهندة نابرابری‌های فضایی شود. به گفتة ایشان، در ایران،  نظام مدیریت شهری با اتخاذ رویکرد غیرشمول‌گرا در قبال فقرای شهری، باعث شده تا محلاتی که از کمترین میزان خدمات و امکانات برخوردار هستند، در شهرهای کشور شکل بگیرد. براساس داده‌های این پژوهش، نظام برنامه‌ریزی شهری از طریق قوانین و اسناد مصوب بالادستی در کنار سایر عوامل، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری پدیده اسکان غیررسمی در شهرهای ایران باشد.


login