گزارش پنل سوم
16 اسفند 1395
گزارش پنل سوم

پنل «سیاست‌گذاری امور کودکان و جوانان»

رئیس پنل: دکتر رحیم عبادی

دبیر پنل: دکتر علی جنادله


پنل «سیاست‌گذاری امور کودکان و جوانان» با ریاست دکتر رحیم عبادی برگزار شد. در ابتدا، دکتر علی جنادله، دبیر پنل به معرفی اجمالی مقالات در نظر گرفته شده برای این پنل پرداخت. در این پنل 5 مقاله ارائه شدند. سه مقاله اول، در ارتباط با سیاست‌گذاری جوانان بودند و 2 مقاله دیگر، به موضوعاتی درخصوص سیاست‌گذاری کودکان پرداخته بودند. اولین مقاله توسط دکتر ذکایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و با عنوان «جوانان و سیاست فراغت در ایران» ارائه شد. دکتر ذکایی در این مقاله، ابتدا به تحولات سیاست‌های فراغتی در سه دوره قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و پس از جنگ پرداخته و سپس نقش تحولات گفتمانی، رخدادهای سیاسی- اجتماعی و نیروهای اجتماعی در این تحولات سیاستی را مورد بحث قرار دادند. ایشان در نهایت پس از معرفی الگوهای مختلف سیاست فراغت در جهان، پیشنهادهای خود برای سیاست‌گذاری فراغت در ایران را ارائه کردند. در این پیشنهادها بر نقش اجتماع‌محوری در متوازن‌کردن نقش بازار و بخش خصوصی و مشارکتی‌کردن فراغت جهت ترمیم چالش‌های موجود فراغتی جوانان تأکید شده بود.

مقاله دوم با عنوان «سیاست‌گذاری ورزش در ایران: مطالعه موردی اوباشی‌گری در فوتبال در میان جوانان» توسط دکتر شهابی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شد. ایشان در ابتدا ضمن معرفی تعریف‌های وسیعی که از اوباشی‌گری ارائه شده است، به علل و زمینه‌های اوباشی‌گری پرداختند. سپس با مقایسه آمار و ابعاد اوباشی‌‌گری در کشورهای مختلف و کشور ایران، براساس یک مطالعه میدانی، سه عامل اساسی تأثیرگذار بر اوباشی‌گری در ایران را معرفی کردند. این سه عامل عبارت بودند از: عدم رضایت از شرایط برگزاری مسابقات، درجه هیجان‌پذیری، و درجه تعصب ورزشی دکتر شهابی در نهایت، به معرفی اوباشی‌گری مجازی پرداختند.

آخرین مقاله مربوط به حوزه سیاست‌گذاری جوانان، اثر مشترک دکتر پاشا و آقای حجتی با عنوان «ساختار و عاملیت در سیاست‌گذاری جوانان در ایران» بود که توسط آقای حجتی ارائه شد. در این مقاله رابطه متقابل جوانان و ساختارهای موجود در ارتباط با سیاست‌گذاری جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پنل که مربوط به حوزه سیاست‌گذاری کودکان بود، ابتدا مقاله مشترک دکتر غلامرضا غفاری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و محمد حسینی، تحت عنوان «تحلیل سه نهاد سیاست‌گذار اجتماعی در زمینه‌ سیاست‌های اجتماعی ناظر بر کودکان در ایران بعد از انقلاب» توسط آقای حسینی ارائه شد. در این مقاله، عملکرد سازمان بهزیستی، کمیته امداد خمینی، و شهرداری به عنوان سه نهاد و سازمان عمده‌ای که حمایت اجتماعی از کودکان را در دستور کار خود دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده از بررسی عملکرد این سه نهاد نشان می‌دهد که اجرای کارآمد سیاست‌های رفاهی معطوف به کودکان، نیازمند بازوهای اجرایی محلی همچون شوراها، سراهای محلی در شهر و روستا می‌باشد.

در آخرین ارائه، دکتر منصور فتحی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله‌ خود با عنوان «رویکرد رشد و تکامل یکپارچه کودکان، حلقه مفقوده در سیاست‌گذاری اجتماعی» را ارائه کردند. براساس یافته‌های این مقاله، بررسی اسناد بالادستی، قوانین و برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، رویکرد جامع به رشد و تکامل یکپارچه کودکان مغفول مانده است و سیاست‌گذاری در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی یکپارچه‌ای است که در آن به تمام حقوق و نیازهای کودکان در متن خانواده و اجتماع پرداخته شود.

در پایان این پنل، نماینده «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»، گزارشی درخصوص فعالیت‌های این سازمان مردم نهاد ارائه کردند.


login