برگزاری سومین نشست کمیته علمی همایش ملی "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"
1395-10-20
برگزاری سومین نشست کمیته علمی همایش ملی  "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"

سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی  "سیاست گذاری اجتماعی در ایران" در روز یکشنبه نوزدهم دی ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

بر اساس تصمیم کمیته ی علمی تاریخ ارسال متن کامل مقالات تا تاریخ 20 بهمن هاه تمدید شد.

login