برگزاری اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران
17 شهریور 1395
برگزاری اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران

اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش «سیاستگذاری اجتماعی در ایران» در محل دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شد. در ابتدای جلسه دکتر تاج‌مزینانی؛ رییس دانشکدۀ علوم اجتماعی و دبیر همایش دربارۀ اهمیت موضوع همایش، اقدامات انجام‌شده در دانشگاه، و هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌ها و سازمان‌های سیاستگذاری و اجرایی توضیحاتی را ارائه دادند.

در ادامۀ جلسه، اعضای کمیته به بحث و تبادل‌نظر دربارۀ محورهای همایش و زمان مناسب برای برگزاری آن پرداختند. اعضای کمیته همچنین بر این موضوع تأکید داشتند که قالب و نحوۀ اجرای همایش با توجه به مخاطبان آن باید متنوع و در راستای ایجاد گفتگو بین دانشگاهیان و سیاستگذاران باشد.

همایش «سیاستگذاری اجتماعی در ایران» در 15 و 16 اسفندماه سال 1395 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.


login