1. گزارش پنل هشتم
چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران
2. گزارش پنل پنجم
پنل سیاست‌گذاری حمایت‌های اجتماعی و فقرزدایی
3. گزارش پنل نهم
پنل «سیاست­گذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی»
4. گزارش پنل ششم
پنل سیاست گذاری اشتغال
5. گزارش پنل دهم
پنل سیاست گذاری آسیب های اجتماعی
6. سخنرانی ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی
متن سخنان جناب آقای دکتر مزینانی در مراسم افتتاحیه همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی
7. گزارش پنل هفتم
پنل سیاست ­گذاری بهداشت و سلامت
8. گزارش پنل چهار
پنل دین و سیاست‌گذاری اجتماعی
9. گزارش پنل سوم
پنل «سیاست‌گذاری امور کودکان و جوانان»
10. گزارش پنل دوم
گزارش پنل سیاست­ گذاری، جنسیت و خانواده
11. گزارش پنل اول
پنل سیاست‌گذاری سالمندی و بازنشستگی
12. ضرورت تأسیس وزارت امور اجتماعی
در مراسم افتتاحیه همایش دکتر حسام الدین آشنا بر ضرورت تأسیس وزارت امور اجتماعی تاکید کردند
13. ضرورت گفتمان سازی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی
مصاحبه با دکتر مریم شریفیان‌ثانی - مدیر گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
14. مسئولیت مشترک اجتماعی در مسیر توسعة سیاست اجتماعی
مصاحبه با دکتر معصومه قاراخانی؛ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزة سیاست اجتماعی
15. ISC
16. گفتمان منسجم سیاست‌اجتماعی در خدمت آرمان‌های اجتماعی
مصاحبه با دکتر علی اکبر تاج مزینانی؛ رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
17. جایگاه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران
مصاحبه با دکتر غلامرضا غفاری؛ رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
18. همایش‌ سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران و نقش آن در گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی
مصاحبه با دکتر علی‌اصغر سعیدی؛ مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
19. برگزاری سومین نشست کمیته علمی همایش ملی "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"
-
20. برگزاری دومین نشست کمیته علمی همایش ملی "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"
-
21. تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله
مهلت ارسال چکیده مقالات تا بیست و یکم آبان ماه تمدید گردید
22. برگزاری اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران
-
login