گزارش پنل هشتم

چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران

19 فروردین 1396

گزارش پنل پنجم

پنل سیاست‌گذاری حمایت‌های اجتماعی و فقرزدایی

21 اسفند 1395

گزارش پنل نهم

پنل «سیاست­گذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی»

19 اسفند 1395

گزارش پنل ششم

پنل سیاست گذاری اشتغال

18 اسفند 1395

گزارش پنل دهم

پنل سیاست گذاری آسیب های اجتماعی

18 اسفند 1395

سخنرانی ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی

متن سخنان جناب آقای دکتر مزینانی در مراسم افتتاحیه همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی

16 اسفند 1395

گزارش پنل هفتم

پنل سیاست ­گذاری بهداشت و سلامت

16 اسفند 1395

گزارش پنل چهار

پنل دین و سیاست‌گذاری اجتماعی

16 اسفند 1395

گزارش پنل سوم

پنل «سیاست‌گذاری امور کودکان و جوانان»

16 اسفند 1395

گزارش پنل دوم

گزارش پنل سیاست­ گذاری، جنسیت و خانواده

15 اسفند 1395

گزارش پنل اول

پنل سیاست‌گذاری سالمندی و بازنشستگی

15 اسفند 1395

ضرورت تأسیس وزارت امور اجتماعی

در مراسم افتتاحیه همایش دکتر حسام الدین آشنا بر ضرورت تأسیس وزارت امور اجتماعی تاکید کردند

15 اسفند 1395

ضرورت گفتمان سازی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی

مصاحبه با دکتر مریم شریفیان‌ثانی - مدیر گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

07 اسفند 1395

مسئولیت مشترک اجتماعی در مسیر توسعة سیاست اجتماعی

مصاحبه با دکتر معصومه قاراخانی؛ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزة سیاست اجتماعی

05 اسفند 1395

ISC

10 بهمن 1395

گفتمان منسجم سیاست‌اجتماعی در خدمت آرمان‌های اجتماعی

مصاحبه با دکتر علی اکبر تاج مزینانی؛ رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

09 بهمن 1395

جایگاه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران

مصاحبه با دکتر غلامرضا غفاری؛ رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

03 بهمن 1395

همایش‌ سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران و نقش آن در گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی

مصاحبه با دکتر علی‌اصغر سعیدی؛ مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

02 بهمن 1395

تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله

مهلت ارسال چکیده مقالات تا بیست و یکم آبان ماه تمدید گردید

01 آبان 1395

login