شیوه‌نامه تدوین مقاله

ضمن تشکر از مشارکت علمی شما در تدوین و ارائه مقاله برای همایش «سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران»، خواهشمند است در تدوین مقاله به موارد زیر توجه بفرمایید:

ویژگی‌های مقالات مورد پذیرش

-        با توجه به اینکه یکی از اهداف همایش ارائه پیشنهادهای سیاستی مشخص و مصرح در باب موضوع همایش به دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری کشور است، مقالاتی در اولویت ارائه قرار خواهند گرفت که پیشنهادهای سیاستی مشخصی را برای رفع مشکلات و شکاف‌های موجود در بخش سیاستگذاری اجتماعی و در چهارچوب موضوع تبیین شده ارائه نمایند.

-        با توجه به علمی و پژوهشی بودن همایش، مقالاتی برای بررسی جهت ارائه در همایش و انتشار در مجموعه مقالات پذیرفته می‌شوند که ملتزم به معیارهای علمی و پژوهشی و حاوی نوآوری باشند.

-        مطالب ارسالی نباید هم‌زمان برای همایش‌ها و یا نشریات دیگر نیز ارسال‌ شود.

ضوابط نگارش و ارسال چکیده

 1. چکیده مقاله شامل عنوان مقاله، نام نویسنده، نشانی پست الکترونیک (email)  باشد.
 2. چکیده بین 250 تا300 کلمه باشد. در چکیده، نویسنده‌(گان) باید ضمن طرح مسئله، روش‌شناسی و منابع داده‌ها، و بیان یافته‌های مهمّ تحقیق به ارزیابی و نتیجه‌گیری از یافته‌ها بپردازند.
 3. چکیده در محیط واژه‌پرداز word 2007  یا  word 2010  و با قلم B Lotus  14 تنظیم شود.
 4. در انتهای چکیده، پنج واژۀ کلیدی نوشته شود.

ضوابط تدوین مقاله

 1. ساختار مقاله

مقاله به ترتیب، شامل بخش‌های زیر باشد:

 • صفحۀ‌ اوّل: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ نام نویسنده‌(گان)؛ شغل، [نام مؤسّسۀ متناظر نویسنده‌(گان) و ایمیل نویسنده (نویسندگان) از طریق علامت * در پانویس مقاله (در صفحۀ چکیده) مشخّص شود]؛ چکیدۀ فارسی؛ واژگان کلیدی (پنج واژه).
 • صفحه‌های بعدی: مقدّمه و بیان مسئله (شامل: مسأله‌، سؤالات و اهداف تحقیق)، مبانی و چارچوب نظری، روش‌شناسی و داده‌های تحقیق (شامل: روش تحقیق، جمعیّت آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری (در صورت لزوم)، داده‌ها (روش گردآوری داده‌ها در صورت لزوم)، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری؛ توصیه‌های سیاستی، منابع، پیوست‌ها (در صورت لزوم).
 • شماره‌های جدول‌ها، شکل‌ها، فرمول‌ها، و نظایر آن‌ها به طور پیاپی از آغاز تا پایان مقاله ادامه می‌یابد و وابسته به شماره‌ی بخشِ مربوط نیست.
 • علائم اختصاری، اسم‌های خاص (مانند اسم افراد و سازمان‌ها یا مؤسّسات)، و نیز اصل واژه‌ها و عبارت‌هایی که معادل فارسی آن‌ها در متن مقاله درج شده، بایستی در پانویس همان صفحه شماره‌گذاری شوند. پانویس‌ (پاورقی) مربوط به هر صفحه به ترتیب شماره در همان صفحه می‌آید. همۀ پانویس‌های فارسی با قلم 10 B Lotus تایپ شوند. پانویس‌های انگلیسی با قلم لاتین 10 Times New Roman شماره‌گذاری و تایپ شوند. شماره‌ها به صورت پیوسته نخواهد بود.
 • اعداد در سراسر متن، فرمول‌ها، جدول‌ها و شکل‌ها و نمودارها باید فارسی باشند. اندازۀ قلم برای عنوان جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها 12 B Lotus و به صورت Bold باشد. در جدول‌ها، باید شماره و عنوان جدول در بالای جدول و به صورت وسط‌چین قرار بگیرد. ارجاع‌ به جدول یا نمودار در داخل متن باید با عنوان [برای مثال] جدول 1 باشد. فضایی بین جدول و متن در نظر بگیرید. اندازه‌ی قلم برای محتویات جدول 12 B Lotus و فارسی تایپ شود. همچنین، جدول باید به صورت وسط‌چین باشد. منبع جدول (در مواردی که لازم است) باید در پایین جدول و با قلم 12 B Lotus باشد.
 • ارجاع به‌صورت درون‌متنی (شامل نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: شمارۀ صفحه) صورت می‌گیرد. برای مثال: (غفاری، 1388: 127).
 • ارجاع‌دهی در تمام متن به‌طور کامل انجام شود و از واژه‌های «همان»، «ر.ک.» و غیره برای ارجاع به منابع قبلی استفاده نشود.
 1. 2.      قواعد تنظیم مقاله
 • عنوان‌بندی مطالب با دقّت و با رعایت ساختار و توالی منطقی و با استفاده از شماره‌گذاری عنوان‌ها و زیرعنوان‌ها صورت پذیرد.
 • نتیجه‌گیری مبتنی بر پاسخ به پرسش‌های اصلی و متناسب با فرضیۀ پژوهش و در راستای ارائه پیشنهادهای سیاستی تدوین شود.
 • ترجیحاً مقاله حداکثر در 8000 کلمه (15 صفحۀ معمول) نگارش یابد.
 • مقاله در فرمت PDF نیز ارسال شود.
 • شیوۀ نگارش بر اساس دستورخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شیوه‌نامه در سایت همایش بارگذاری شده است.
 • رعایت نیم‌فاصله با دستور(Ctrl+Shift+2)، الزامی است.
 • عنوان مقاله و چکیده به زبان انگلیسی دقیقاً مطابق عنوان و چکیده فارسی در انتهای مقاله اضافه شود.
 • لغات انگلیسی و معادل لاتین اسامی صرفاً در پاورقی آورده شود. 
 • دقت شود در صورت نقل قول مستقیم، متن داخل گیومه قرار گیرد. اگر نقل قول مستقیم بیش از 45 واژه باشد، با دو گام کامل تورفتگی از حاشیۀ متن و با قلم 12 تایپ شود.
 1. نحوۀ نوشتن مشخصات منابع در انتهای مقاله
 • در مواردی که اثر مورد استفاده، کتاب و از یک نویسنده باشد:

بلیک‌مور، کن (1385) مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

 • در مواردی که اثر مورد استفاده، کتاب است و بیش از یک نویسنده دارد:

کارشناس، مسعود و والنتاین مقدم (1391) سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه، ترجمۀ علی‌اکبر تاج‌مزینانی، تهران: دانشگاه امام صادق.

 • در مواردی که اثر مورد استفاده، مقاله باشد:

وصالی، سعید و رضا امیدی (1393) «سیاست‌گذاری اجتماعی؛ زمینه‌ها و رویکردها»، فصلنامۀ برنامه‌ریزی و بودجه، شمارۀ 21: 206-179.