حمایت کنندگان اصلی
.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
وزارت کشور
وزارت ورزش و جوانان
دانشگاه تهران
سازمان تبلیغات اسلامی
معاونت امور زن و خانواده
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
انجمن جامعه شناسی ایران
مرکز بررسی های استراتژیک
شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران
انجمن مددکاران اجتماعی ایران
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
انجمن تعاون و رفاه اجتماعی
انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی