کمیته علمی
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
دبیر علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر رضا امیدی
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر حسام الدین آشنا
عضو کمیته علمی
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
دانشیار دانشگاه امام صادق، گروه معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دکتر محمد حسین پناهی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر محمود جمعه پور
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه برنامه ریزی اجتماعی
دکتر هادی خانیکی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه ارتباطات اجتماعی
دکتر محمد سعید ذکائی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مطالعات فرهنگی
دکتر حسین راغفر
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه الزهرا، گروه اقتصاد
دکتر محمد زاهدی اصل
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی
دکترعزت الله سام آرام
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه تعاون ورفاه اجتماعی
دکتر علی اصغر سعیدی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران، گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی
دکتر مریم شریفیان
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه مدیریت رفاه اجتماعی
دکتر محمد شیخی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی
دکتر مسعود عالمی نیسی
عضو کمیته علمی
استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه رفاه و تعاون اجتماعی
دکتر اسماعیل عالی‌زاد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر شهرام غفاری
عضو کمیته علمی
رئیس موسسه عالی بژوهش تآمین اجتماعی
دکتر غلامرضا غفاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران، گروه برنامه ریزی اجتماعی
دکتر محمد فاضلی
عضو کمیته علمی
معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
استادیار دانشگاه مازندران، گروه جامعه شناسی
دکتر معصومه قاراخانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی
دکتر محمد تقی کرمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مطالعات زنان
دکتر غلامرضا لطیفی
عضو کمیته علمی
دانشیار علامه طباطبایی، گروه برنامه ریزی اجتماعی
دکتر رضا محبوبی
عضو کمیته علمی
معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور
دکتر فرشاد مومنی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی
دکتر بابک نگهداری
عضو کمیته علمی
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران
دکتر سعید وصالی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه رفاه و تعاون اجتماعی
دکتر جعفر هزار جریبی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی