محورهای همایش:

 

1.       سیاست‌گذاری حمایت­های اجتماعی و فقرزدایی

2.       سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی

3.       سیاست‌گذاری بهداشت و سلامت

4.       سیاست‌گذاری اجتماعی و عدالت آموزشی

5.       سیاست‌گذاری اشتغال

6.       سیاست‌گذاری جمعیت 

7.       حاشیه‌نشینی، مسکن اجتماعی و سیاست‌گذاری مسکن

8.       سیاست‌گذاری اجتماعی، جنسیت و خانواده 

9.       سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی

10.    سیاست‌گذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی

11.    سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه کودکان و جوانان 

12.    سیاست‌گذاری امور معلولان، جانبازان و ایثارگران

13.    سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه روستاییان و عشایر

14.    سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه اقوام، اقلیت ها و مهاجران خارجی

15.    سیاست­گذاری سالمندی و مراقبت اجتماعی

16.    نظریه‌های بومی ـ اسلامی سیاست‌گذاری اجتماعی

17.    پیشران‌ها و افق‌های تحول سیاست‌گذاری اجتماعی در پسابرجام

18.    مطالعه تطبیقی تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه

19.    اخلاق و سیاست‌گذاری اجتماعی

20.    سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعه

21.    نسبت سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری اجتماعی

22.    چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران‌؛ از فرایند طراحی تا اجرای سیاست

23.    ارزیابی و اثربخشی سیاست‌های اجتماعی

24.    سیاست‌گذاری اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی

25.    سیاست‌گذاری اجتماعی و محیط زیست

26.    سیاست‌گذاری اجتماعی و آموزش عالی

27.    سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعۀ شهری